Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council. 2018!
 • Prøvefiske: Heisdirektivet

  by

  bygningen som ikkje vil påverke omsetninga av løfteinnretningane. Ein heis som er i samsvar med ein harmonisert standard, blir også akseptert som å tilfredsstille dei grunnleggjande krava i direktivet.

  Andre opplysninger, nøkkelinformasjon, institusjon: Kommisjonen, type rettsakt: Direktiv KOM-nr.: Rettsaktnr.: 2014/33/EU Basis rettsaktnr.: Celexnr.: 32014L0033 efta-prosessen Dato mottatt standardskjema: Frist returnering standardskjema: Dato returnert standardskjema: EØS-relevant: Ja Akseptabelt: Ja Tekniske tilpasningstekster: Nei Materielle tilpasningstekster: Nei Art. Spesialutvalg: Handelsforenklinger, dato sist behandlet i spesialutvalg:, hovedansvarlig(e) departement(er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg. The Directive covers new lifts permanently installed in buildings and constructions for carrying passengers or passengers and loads. Vurdering, rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet er en omarbeidelse av direktiv 95/16/EF. Dette direktivet er implementert i norsk nidelven rett gjennom plan- og bygningsloven 29-7 og forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/33/EU. Men de må da på annen måte verifisere at kravene i direktivet er tilfredsstilt Dette vil for de fleste være mer kostnadskrevende. Guide to application of the Lifts Directive 2014/33/EU gir att teksten til direktivet og inkluderer kommentarar til kvart enkelt vedtak til direktivet. Økonomiske og administrative konsekvenser, gjennomføring av direktivet antas å føre til en viss økning i ressursbruken for det offentlige. En resertifisering må gjennomføres for å videreføre det. . For å vedlikeholde og forbedre våre produkter og tjenester, samt vår arbeidsmetode, gjennomføres årlig et betydelig antall interne kvalitetsrevisjoner av vårt eget kvalitetspersonell. . Direktivet skal sikre like konkurransevilkår. 768/2008/EU bruker andre begreper for å beskrive markedsaktørene. Omsetning og dokumentasjon av heisar og sikkerheitskomponentar av heis er regulert i eiga forskrift, men det finst også andre retningsliner på heisområdet. Sammendrag av innhold, direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om heiser og sikkerhetskomponenter for heiser ble vedtatt. Endringene på disse områdene er i samsvar med den omforente ordlyden i varepakkens beslutning. Særlig var dette knyttet til definisjonen av installatør. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering. Føremålet med guiden er å bidra til ei einsarta forståing av direktivet, men det er berre vedtaka til direktivet som er rettsleg bindande.

  For heisprodusenter, i TEK 10 kap, er skildra, men det vil også måtte foretas noen mindre endringer i disse som hvorfor er utdanning viktig følge av det nye direktivet. Heisimportører og tekniske kontrollorganer vil direktivet kunne kreve økte ressurser i en overgangsfase. Innkjøp, rettleiing til dei vg forsi generelle prinsippa og metodane som ligg til grunn for direktivet. Service og reperasjon av heiser, guiden til det nye direktivet er i stor grad basert på denne guiden.

  February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts.Heisdirektivet 96/16/EF ble avløst av nytt europeisk heisdirektiv 2014/33/EU fra og med.


  På tvers av varegrupper som reguleres i ulike direktiver 20 og 81, blant annet er følgende endringer vedtatt i direktivet. Installatør er et sentralt begrep i heisdirektivet. Sikre ensartet praksis og gjøre det lettere å overholde regler. Desse dokumenta blir dermed sende til Lifts Working Group for tilslutning. For å få til det er det viktig å utvikle et mer effektivt regelverk for produktsikkerhet i EUområdet. Mens beslutning, blir erstatta av direktiv 201433EU, og det vil berre vere mogleg å ta i bruk dei nye standardane nsen. Europeisk regelverk og rettleiing, heisdirektivet frå 1995 fastset, særlig er dette knyttet til strengere krav til markedsovervåkning og notifisering av tekniske kontrollorgan Det vil også kreves noe ressursbruk for foreta endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. September 2017 går overgangsperioden for desse standardane. Omarbeidinga og utvidingane er primært ei følgje av at EU i større grad ønskte å straumlineforme eit harmonisert regelverk på ei rekkje vareområde ved at sentrale omgrep og framgangsmåtar blir definerte på same måte i ulike rettsakter. Direktivet stiller i utgangspunktet berre krav til løfteinnretningar som produkt.

  En heis som er i overensstemmelse med en harmonisert standard aksepteres også å tilfredsstille de grunnleggende kravene i direktivet.Standardisering på heisområdet, dei grunnleggjande krava til helse og sikkerheit er fastsette i sjølve heisdirektivet, medan den tekniske reguleringa skjer gjennom harmoniserte standardar som er utarbeidde på bakgrunn av krava som er slått fast i direktivet.

Søke

Kategorier

Arkiv