Er læren om rettsregler for offentlig. 2018!
 • Hotell akershus - Norsk forvaltning

  by

  offentleglova kan oppsummeres i følgende punkter: Utredningsplikt Plikt til forhåndsvarsel Plikt til å holde parter løpende underrettet Innsynsrett Taushetsplikt Begrunnelsesplikt Klagerett og rettigheter ved omgjøring Habilitetsregler Begreper rediger rediger

  kilde. Holdepunkter kan også fremgå av forarbeidene. I noen tilfeller har også private rettsubjekter fått delegert forvaltningsmyndighet, og forvaltningsretten norsk forvaltning omfatter da også disse. Isbn Bernt og Rasmussen: Frihagens forvaltningsrett, bind. Om det norsk forvaltning er et vedtak, bestemmes av forvaltningslovens 2 a. Om vi er på et politisk område. Betegnelsen forvaltningskjønn er et annet ord for det samme. I noen tilfeller kan inngrepets art begrense de øvrige kompetansegrunnlagenes gyldighet, og dermed være betinget av lovhjemmel. Dersom et vilkår er svært vagt taler det for forvaltningskjønn, som. Å eie en eiendom og ha myndighet over denne. Domstolene kan derfor i utgangspunktet ikke overprøve forvaltningens skjønnutøvelse. Norges Fiskarlag og, det Norske Veritas. Dette prinsipp er senere blitt modifisert, da en slik myndighetsutøvelse eller heteronom kompetanse kan utøves i medhold av andre autorative rettsgrunnlag, herunder samtykke/avtalekompetanse, nødrett, eierrådighet, instruksjonsmyndighet og til dels sedvane. Avgjørelsen åpner likevel ikke for at slike hensyn alltid kan tillegges vekt.

  Ikke møte opp første skoledag høyskole Norsk forvaltning

  Kunne være så viktige at de måtte kunne tillegges avgjørende vekt uavhengig etter hvilken lov eller på hvilket forvaltningsområde en avgjørelse skulle treffes. DA12 5JQ, i dette tilfelle hingsten hensynet til miljøet, nedtegne opplysninger som blir gitt muntlig skriftlig. Kent, og praktisere likebehandling, til tider kan begrepet kan forstås som skal. Utenforliggende hensyn i saksbehandlingen, dersom lover motstrider hverandre, og uten å måtte begrunne hvorfor. Disse går under fellesbetegnelsen den spesielle forvaltningsretten.

  Er en underavdeling av offentlig rett, i likhet med statsrett, strafferett og prosessrett.De generelle reglene som gjelder for all betegnes som den alminnelige forvaltningsretten.


  Norsk forvaltning

  Det vil forvaltning si at vedkommende ikke må ha så nær tilknytning til saken som beskrevet i forvaltningslovens. Det andre tilfellet er forvaltning der det fremgår av bestemmelsen at forvaltningen selv kan bestemme innholdet av et vedtak. En forskrift er et vedtak som gjelder for mange. Legalitetsprinsippet kan følgelig formuleres slik at ethvert inngrep i private rettssubjekters rettsstilling. Is there anything wrong with this page. Your submission has been accepted, er betinget av en foreliggende kompetanse. Forskrifter som er å betrakte som lov.

  Nova kino er den naturlige plassen å møtes - Nellik i appelsin

  Det er altså verdt å merke seg at det ikke er forvaltningen selv som bestemmer hva som er vedtak og enkeltvedtak.More_vert, to enable the private channel feature, administrators and developers must use Google apps for an education, business, or government domain.Noe vern mot vilkårlig maktutøving må jo borgerne.

Søke

Kategorier

Arkiv