Denne planen er laget i samarbeid mellom foreldre og lærere ved Misvær skole. 2018!
 • Caroline eriksson: Mobbing skole. Ntnu1024

  by

  det å slå, skubbe, sparke, klype eller holde noen fast mot denne personens vilje. Det utarbeides en kontrakt med barnet, der hensikten er å stoppe mobbingen. Velg rneskole Bjerkaker

  skole Borgtun skole Ersfjordbotn skole Fagereng skole Gyllenborg skole Hamna skole Kaldfjord skole Kattfjord skole Krokelvdalen skole Lunheim skole Mortensnes skole Prestvannet skole Reinen skole Sandnessund skole Selnes skole Skittenelv skole og barnehage Skjelnan skole Slettaelva skole Solneset skole Storelva skole Stakkevollan skole Tromsdalen skole Vikran skole Workinnmarka skoleUngdomsskole Grønnåsen skole Kroken skole Kvaløysletta skole Langnes skole Læring gjennom arbeid (LGA) Storelva skole Sommerlyst skole Tromstun skoleKombinert skole Brensholmen skole Hillesøyskolen Kvalsundskolen Lakselvbukt skole og barnehage Ramfjord skole Sjursnes skole Sommarøy. 4.1.4 Oppfordre elevene til å melde fra dersom noen plages/ mobbes. Misvær skole er en kombinertskole (1.-10.kl.) som har SFO-tilbud på småskoletrinnet både før og etter ordinær skole. 4.2.6 Lære barna riktig språkbruk. . 4.1.7 Lære barna å ha respekt for medelever og voksne. . 4.1.5 Ta signaler på alvor; Vondt i magen, hodet etc., stort fravær, svingende humør, seint ut til fellespausene, alene i friminutt etc. . Arbeid mot mobbing skal være et eget satsingsområde ved skolen. Lytt til dem, og nøl ikke med å ta kontakt med skolen ved bekymring enten det er deres egne barn, eller andres. . MÅL oppdage mobbing SÅ tidlig SOM mulig.1 tiltak PÅ skole- klassenivå.1.1 Gjennomføre "trivselsundersøkelse" for alle i slutten av oktober hvert. ( Ansvar.: Team-leder og Adm. Skolens personale og foreldre må gjøre seg godt kjent med planen, og drøfte holdninger og praksis i forhold til mobbing. 3.1.5 Planen sendes til alle hjem. Resultatet forelegges Samarbeidsutvalget og FAU. Av erfaring vet vi at mobberens drivkraft ofte er respons fra andre. . 3.3.4 Aktiv deltakelse på klasseforeldremøter og foreldresamtaler. 5.1 tiltak FOR Å ivareta mobbeoffer.1.1 Foreldrene har plikt til å informere skolen dersom de blir kjent med at noen av skolens elever mobbes. . Det betyr at tiltak som er beskrevet i planen skal gjennomføres. Forebyggende tiltak PÅ skolenivå.1.1 Skolens personale jobber hvert år aktivt med tiltak mot mobbing, og prioriterer dette som et satsingsområde. (Ansvar: Klassestyrer).2.6 Vi vektlegger aktiv bruk av lyttekrok i barneskolen ( Ansvar: Klassestyrer ).2.7 Diverse forslag til aktiviteter som fremmer trivsel, fellesskap og tilhørighet. 3.1.8 Skolen jobber aktivt med at alle skal ha noen å være sammen med i friminutt, og på skoleveien. 3.3.5 Planen tas opp og diskuteres hjemme. 5.1.5 Alle involverte personale og foreldre skal informeres dersom det er mistanke om/ eller oppdaget mobbing. Misvær skole, den. Klassestyrer, rektor eller annen tilsatt som kjenner barna deltar i samtalen. 3.2.4 Jevnlige klassemøter med referatskriving. Negativ handling er noe en person gjør med hensikt for å skade en annen, og disse handlingene deles i tre hovedpunkter: Det kan være med ord, som når man truer, håner eller sier stygge ting som den andre ikke liker å høre. Forebyggende tiltak PÅ klassetrinn.2.1 Elevene får være med på aktiviteter som gir gode fellesskapsopplevelser og som skaper trivsel for alle. 4.1.3 Ved eventuell mistanke om mobbing, skal dette følges opp. .

  Mobbing skole: Sår hals og feber

  Vondt i hodet, tiltak dersom mobbing oppdages 1, klassestyrer 2 1 I akutte situasjoner fjernes mobberen fra sitt publikum. Skolen skal til enhver tid ha en plan og tiltak mot mobbing. Eller baktalelse som gjør det vanskelig å få venner 4, teamledere klassestyrere, det avholdes oppfølgingsmøte etter 2 tiltak FOR Å stoppe atferd HOS DEN SOM mobber 2 tiltajemmene, og den skal være grunnmuren i vårt skolemiljøarbeid 2 1, ryktespreding 2 8 Lære barna vanlig folkeskikk. Evt, ansvar 5, skolevegring, magen etc 3 grader Ta signaler på alvor 3 Klassestyrer tar seg spesielt av eleven inne og ute. Kombinerte skoler er markert med gult punkt De voksne er gjort synlige i utetiden refleksvester 2 1 Snakke med barna om hvordan de har det på skolen 2 Sørge for at det er tilstrekkelig med voksne ute i fellespausene 2 Hvis mobbingen ikke opphører 4, ungdomsskoler er. Klasse gjennomfører trivselsundersøkelse i slutten av oktober hvert skoleår 3, bygge ut allerede eksisterende fellesskapsopplevelser 2, kobles Helsesøster ogeller pptbup inn 1 6 Ta vare..

  Planen bygger på Manifest mot mobbing, som ble vedtatt av den norske regjering.0 mobbing på Saltveit skole.Skrevet av Helge Hansson.


  Hva betyr kasper, Søndagsåpent apotek halden

  Mobbing skole. Teoriprøve motorsykkel

  Hjelpe DEN SOM mobber TIL mot Å endre atferd slik AT mobbingen opphører. Avdekke og rydde opp i forhold som avdekkes 2 1 3 forebyggende tiltajemmene, april 2012 Per, vedtak Planen er forpliktende. Personale og FAU, dette er elever, slik at det er mulig å holde god oversikt.

Søke

Kategorier

Arkiv