Her følger en oversikt over sentrale regler for arbeidstid. 2019!
 • Pusse opp: Turnus regler

  by

  uka) i 1919 45 timer i 1959. (Lovteksten er tilsynelatende ikke åpent tilgjengelig noe sted, men kan leses med Lovdata-medlemskap.) Arbeidsplasser med behov for skift- og turnusarbeid for eksempel

  sykehus eller industri som ikke enkelt kan skru produksjonen av og på vil kreve bemanning mer eller mindre på alle årets dager. Ordninger åpner gjerne også for at arbeidstid ut over gjennomsnittlig arbeidstid (merarbeid) kan «utbetales» i form av avspasering. Arbeidstaker i ledende eller særlig uavhengig stilling : Er fritatt fra alle lovkrav med unntak av paragraf 10-2 første, andre og fjerde ledd (fysisk eller psykiske belastninger, nattarbeid og arbeidstakere som er 62 år eller eldre). Grensene for når og hvor mye du kan jobbe vil kunne reguleres på flere måter. Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid og lignende. I denne artikkelen skal vi kort forsøke å forklare følgende sider ved temaet «arbeidstid». Skal det jobbes netter eller søndager, skal det drøftes med de ansatte. 36 timer per uke 33,6 timer per uke * Beskrivelsen av de ulike ordningene er ikke helt sammenfallende i lov og tariffavtalene. Dersom digitaliseringen og automatiseringen fortsetter i samme takt er det like fullt mange som mener at videre reduksjoner i arbeidstida er enten en gyllen mulighet eller en ren nødvendighet, avhengig av om man ser dette som et ledd i å fordele produktivitetsveksten på flere hender. Da har man rett til en halvtimes pause. Hva dette konkret vil innebære, er det imidlertid i stor grad opp til arbeidsgiver og -tager til i fellesskap å definere. På denne siden finner du: Tillitsvalgtes påvirkningsmuligheter, prosess og uenighet/mekling, forberedelser, arbeidstidsbestemmelser. Helt konkret fordeler reglene seg slik: Maksgrenser for overtid Arbeidsmiljøloven Per uke (7 dager) 10 timer Samlet arbeidstid per uke (normal arbeidstid overtid) 69 timer Ett år 200 timer Avtale om utvidet overtid Per uke (7 dager) 20 timer (maks 50 timer per 4 uker. ( Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager ) Historisk bakteppe: arbeidstid Regulering av ansattes arbeidstid har i flere etapper vært blant fagbevegelsens aller største kampsaker. . Overtid er altså når du er pålagt ekstra arbeid utover den vanlige arbeidstiden din. Arbeidstid har betydning for helse, miljø og sikkerhet. Her er friheten stor så lenge arbeidstakerne samlet sett kommer like godt eller bedre ut av det enn det lovens hovedregler forutsetter. Mer: Tidvis hyppige brudd på regler om arbeidstid (2016). Dersom ikke annet er avtalt, er det arbeidsmiljølovens paragraf 10-4 som bestemmer hvor mye du kan jobbe per dag, uke eller måned. Unntaksbestemmelser: På enkelte punkt kan imidlertid loven fravikes altså kan arbeidstiden avvike fra hovedreglene. Det skal selvsagt da betales. Særavtale om arbeidstid i Kriminalomsorgen. Dette innebærer en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, for eksempel i løpet av. Hva slags arbeidstid en ansatt kan ha, vil med andre ord variere sterkt. Også uttak av ferie skal drøftes mellom ansatt og sjef. Noen ansatte strikket genser gutt ønsker komprimert arbeidstid og lengre friperioder, av ulike årsaker. Bedrifter hvor mange innbyggere i oslo som omfattes av tariffavtale kan derimot blant annet avtale inntil følgende grenser: Reduksjoner i hviletid ned til 8 timer daglig / 28 timer sammenhengede ukentlig. Hviletid mellom vakter, antall vakter på rad, antall like skift på rad. Ellers er det her en rekke egne regler, blant annet for hvor mange søndager man kan jobbe på rad (i snitt). De ansatte må huske på at de skal stå i jobben sin lenge, og ikke slite seg.

  Turnus regler

  Nattarbeid og søndagsarbeid er forbudt etter loven med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Målet har vært å begrense antallet timer per dag ogeller antallet ukedager arbeidsgiveren kan kreve at man jobber. Dette må imidlertid være Grensene man har ved dispensasjon fotball offside fra Arbeidstilsynet ligger omtrent på samme nivå. I 2017 ble det innført en adgang til at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker. Men her er det mange unntak.

  Jobber du dagvakt eller i ulike former for skift eller turnus eller har du en «særlig.To- eller tredelt turnus er vanlig blant bedrifter og institusjoner med mer døgnkontinuerlige behov, for.For eksempel skift-, turnus, natt- og søndagsarbeid, er den ukentlige arbeidstiden kortere.

  Han kan kreve at du møter opp noen få timer hver dag hvis det er bedriftens behov Å forstå hvordan arbeidstiden er regulert og administrert er likevel et stort og vanskelig tema. Gjennomsnittsberegning åpner priske for at man kan arbeide mer enkelte dager eller perioder og mindre i andre 1011 og 108 åpningstider 4 for antall søndager. Mange tariffavtaler opererer imidlertid med.

  I det norske arbeidslivet finnes det en vrimmel av ulike arbeidstidsordninger.Her følger en oversikt over sentrale regler for arbeidstid.