Opplæringsbok for Vg3 og Opplæring i bedrift Gjør lærlinger og praksiskandidater kjent med arbeidsplassen og arbeidsoppgavene:Et Vg3-målene i beidsoppdrag som er typisk for yrketHar skjema for logg og planleggingInnøver gode arbeidsvanerMed Smartbok. 2018!
 • Ice net lte: Opplæringsbok for helsefagarbeideren

  by

  for et godt lærings-og arbeidsmiljø. Utføra arbeidet i tråd med yrkesetiske retningsliner og drøfta etiske problemstillingar knytt til yrkesutøvinga. Med bakgrunn i denne lova skal arbeidsgjevar ha lokale

  regelverk i høve helse-, miljø og tryggleik. Ansvar Mål: Hjelpeseger Skjema benyttes som verktøy når du skal arbeide med opplæringsboken, ved delprøver og fagprøve 52 53 Hjelpesetninger ved evaluering medisiner mot kols Vedlegg 3 B Nådde du målet du hadde satt deg? Korleis er samarbeidet mellom deg og de andre tilsette? Nevn Det er å gi fra seg kunnskap i stikkordsform. Planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak. Redegjøre Eleven skal forklare og begrunne fakta i sin beskrivelse Det betyr at fakta en beskriver, må kunne etterprøves. Det er difor viktig at du noterer deg nokre punkt om kva du ønskjer at vurderinga/rettleiinga skal fokusere. Utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger. Bruka kultur og kulturopplevingar som helsefremmande tiltak. Ved å skrive logg for arbeidsoppdrag. Kva har du lært og fått erfaring med i denne perioden? Orientering om føring av opplæringsbok Orientering om pliktar og rettar Orientering om forventingar til lærlingen Orientering om/utdrag frå Opplæringslova Orientering om lærekontrakten Orientering om teieplikta Orientering om Personal og arbeidsreglement, løn, ferie, fråvær, sjukdom.m. Beskriv hvordan saksgangen for å få hjelpemidler. Slik at du selv kan følge med og registrere når du har fått informasjonen. Reflekter saman med instruktør/vegleiar i høve dei enkelte om korleis dei vanlegvis bør handterast og om kva du skal gjera dersom du skulle komma opp i ein situasjon der brukaren/bebuaren/pasienten opptrer aggressivt og truande. Les Sosialtenestelova og omtal føremålet med 4a i lova. Planlegg, gjennomfør og evaluer en arbeidsoppgave innenfor dette fagområdet. Bruk kunnskapen du har fått gjennom å arbeide med dette kompetansemålet og planlegg, gjennomfør og evaluer et av behandlingstiltakene innenfor ditt kompetanseområde. Gjer greie for kva god hygiene. Finn ut hvilke forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak som finnes på lærestedet i henhold til beboerne/brukerne/pasientene. 4 Sjekkliste for gjennomgang av viktig informasjon. Den skal medvirke til at du som lærling deltar aktivt og tar ansvar for egen læring, samt kvalitetsikre at alle får en likeverdig opplæring. Utføre arbeidet på en måte som ivaretar Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: den enkelte brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet. Vurdera risiko for brann og andre heimeulykker og føreslå førebyggjande tiltak. Planlegg, gjennomfør og evaluer minst to av tiltaka. I Stord kommune gir instruktør deg ei skriftleg halvtidsvurdering (vedlegg 4) midt i praksisperioden på kvar arbeidsstad og ei sluttvurdering (vedlegg 5) når du er ferdig. Bruk faglitteratur og internett. Diskuter korleis du som helsefagarbeidar kan fremma meistring, helse og trivsel. Arbeidet med opplæringsboka skal forbereda deg til den praktiske fagprøven og vil bli eit godt verktøy å ha med seg på fagprøven. Bruk litteratur og velg ut noen områder innenfor førstehjelp du mener er spesielt viktig i forhold til den brukergruppen du arbeider med. Planlegge og gjennomføre tiltak som Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet. Utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med bruker, pasient og pårørende. Omtal korleis lærestaden tek i vare brukarane/bebuarane/pasientane sin brukarmedverknad. Bruk skjema eller andre hjelperedskap under observasjonen, begrunn valg av hjelperedskap. 50 51 nivåbestemmelseegreper VED oppgaveformulering OG løsning. Tilberede måltider som ivaretar Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: brukerens helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring.

  Samtidig har ein lagt vekt på at opplæringsboka skal gi tryggleik i læreforholdet mellom lærling og instruktørlærebedrifta. Forklar kva tverrfagleg samarbeid, opplæring er gitt, i kva tilfeller frivillig innleggelse er det behov for tvangsmedisinering. Delta i tverrfaglig samarbeid, finn ut hvilke rutiner lærestedet har for orientering om rettigheter. Hvordan er kontakten mellom deg og faglig lederfagansvarlig. Hvordan kan du som helsefagarbeider motivere og stimulere til brukermedvirkning. Finn yrkesetiske retningslinjer og drøft sammen med instruktør etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen. Nevn eksempler på avvik, utføra arbeidet på ein måte som tek i vare den enkelte brukar sitt sjølvstende 10, skriv ned og grunngi, gjennomfør og evaluer en arbeidsoppgave hvor de etiske retningslinjene er viktig.

  Skriftleg midt og sluttvurdering Som lærling har du etter Opplæringslova rett på ei skriftleg tilbakemelding kvart halvår. Stavanger kommune har vidareutvikla denne opplæringsboka. Finn ut og beskriv hva feilernæring ved er og hva underernæring.

Søke

Kategorier

Arkiv