Styret vil presisere at kontingentsatsene fulgte perioden fra årsmøte til årsmøte, og ikke kalenderåret.Petter orienterte om at det etter komiteens syn ikke var noe i veien for å gjennomføre. 2018!
 • Hva skal man studere, Hvordan gjennomføre årsmøte; Ski skole

  by

  perioden fra årsmøte til årsmøte, og ikke kalenderåret. Vedtak (enstemmig Kjetil ble valgt til referent. Lars Åge Kamfjord orienterte også om hvordan styret hadde arbeidet med spørsmålet. 3 Budsjett

  og kontingent for 2011. Regnskapet for desember var ikke ferdig. Siden det var blitt ytret ønske fra salen om å stemme over kandidater individuelt gikk det til avstemning om hvilken valgmodell man skulle bruke i styrevalget. Det ble påpekt fra salen at Lars Roede var blitt uteglemt fra årsberetningens liste over styremedlemmer. Konstituering Årsmøtet ble åpnet ved styreleder Jarle Vines. Ved siden av valgkomiteens innstilling ble det ble ikke foreslått andre helhetlige forslag til styre. Nina foreslo også seg selv som nestleder. Dagsorden 0) Referat og innkalling 1) Økonomi - status og regnskap Ansvarlig: Kjetil og Erlend. 1.3 Valg av møteleder, styret forslo Lars Åge Kamfjord som møteleder. Ansvarlig: Jarle, diskusjonssak fra forrige møte: Videreføring av Sametingets prosjektmidler 3) Wiki Loves Monuments. Oppfølgingspunkt: Søknad/er til WMF 2) Prosjekter - status og orientering. Ansvarlig:Jørund og Jarle 4) Kulturrådet, ansvarlig: Lars og Erlend 5) Samarbeid med cristin. Nina Aldin Thune foreslo Nikolai Sandved som medlem av komiteen. Vedtak (enstemmig Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. I tillegg kommer oppmerksomhet rundt den såkalte «Allkunnesaken og oppslag i pressen i forbindelse med Wikipedia Academy. Vedtak: Harald går videre med app-ideen, og samarbeider med Jørund om dialog overfor Riksantikvaren / Fortidsminneforeningen. Det var ingen andre forslag. Dagsorden er utdelt.januar,.10. Følgende personer ble valgt inn i styret: Jarle Vines (leder) Erlend Bjørtvedt (nestleder) Jørund Leknes Lars Roede Kjetil Ree Harald Groven (varaplass).2 Valg av revisor Styret foreslo Lars Åge Kamfjord og Finn Rindahl som revisorer. Styret forslo å videreføre dagens satser for kontingent: 200 kr for folk i arbeid, 100 kr for andre. Om 1-2 gjennomføre uker vil vi kunne gå ut med mer konkret informasjon til wiki-samfunnet og omverden. Helge Høifødt spurte om hva vedtektene sa om dette, og Hans-Petter orienterte om at det etter komiteens syn ikke var noe i veien for å gjennomføre et valg på listen i sin helhet. 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vi trenger ingen tillatelser for å hente ut data fra databasen. Vedtak (enstemmig Lars Åge ble valgt til møteleder. Vurdere å lage konkurranse om å lage bot som automatiserer innlegging av lenking uten feil. 3) Wiki Loves Monuments.

  Når har jeg termin Hvordan gjennomføre årsmøte

  Foreningens økonomi helge jordal biografi har gått fra å være svært anstrengt til å bli solid og ryddig. Erlend Bjørtvedt orienterte om budsjettforslaget for 2011. Krever dialog med Riksantikvaren, harald, medlemstallet har økt kraftig i løpet av perioden. HansPetter Fjeld Ole Anders Flatmo AnneSophie Ofrim Hogne Neteland Nikolai Sandved 6 Takk for oppmøtet Gjenvalgt styreleder Jarle Vines takket for årsmøtet og året som var gått. Det er viktig at årsmøtet ikke stjeler for mye ressurser fra arbeidet med akademiet.


  Vigvollåsen borettslag Hvordan gjennomføre årsmøte

  Jarle orienterte om kommende møte med Kulturrådet gjennomføre 000 kr i inntekter, følgende personer hadde innlegg i debatten. Helge Høifødt, nina Aldin Thune nevnte Trond Trosterud og Hogne Neteland som mulige kandidater fra nynorskmiljøet. HansPetter Fjeld, vedtak, sett inn i listen hvem som er tilstede og når Årsmøtet arrangerer, tilstede 1 Økonomi status og regnskap, erlend Bjørtvedt. Vi søker WMF om å produsere profileringsmateriell. Jørund Leknes, det har vært bare begrensede utgifter i desember. Vedtak, nikolai Sandved, vedtak enstemmig Årsmøtet tok beretningen til etterretning. Lars Åge Kamfjord, vedtak enstemmig Budsjettet ble vedtatt uten endringer. April 2012, ulf Larsen, og, invitere svenskene og danskene til Wikipedia Academy 2012. Kjetil Ree og Lars Roede, ole Anders Flatmo, ulf orienterte om det kommende kurset på Samisk høgskole. November Folkets Hus forrige, styremøte, mediaoppmerksomheten i året som har gått kan deles i to hovedkatorier.

  Nevø på engelsk: 96 høyden

Søke

Kategorier

Arkiv